Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin definiuje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kwiaciarni Magia Kwiatów. Sklep Magia Kwiatów jest prowadzony i administrowany przez Ilonę Miler z siedzibą w Chorzowie, ul. Wschodnia 20, 41-503 Chorzów.

I. Postanowienia ogólne

1 Definicje:

Definicje użyte w niniejszym regulaminie należy interpretować następująco:

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Magia Kwiatów.

1.2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.kwiaciarniainternetowaslask.pl

1.3. Sprzedawca – Ilona Miler Kwiaciarnia Magia Kwiatów, ul. Wschodnia 20, 41-503 Chorzów. NIP 627 105 08 98 REGON 276175530

1.4. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która skutecznie złożyła zamówienie w sklepie www.kwiaciarniainternetowaslask.pl celem dokonania zakupu produktu.

1.5. Produkty – rośliny i akcesoria stanowiące stałą ofertę sklepu stacjonarnego Kwiaciarnia Magia Kwiatów oferowane w sklepie internetowym www.kwiaciarniainternetowaslask.pl

1.6. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz.1176 ze zm.); ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz.271 ze zm.), ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Informacje o Produktach

2.1. Wszystkie informacje o produktach oferowanych przez sklep Magia Kwiatów podane są na stronach internetowych sklepu (opisy, parametry techniczne, ceny) i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Oferowane przez Kwiaciarnię Magia Kwiatów akcesoria (kartki pocztowe, ceramika itp.) zazwyczaj są produkowane ręcznie, dlatego poszczególne egzemplarze mogą różnić się od tych prezentowanych w sklepie pod względem odcienia, faktury, wzoru – co nie stanowi wady produktu.

3. Ceny

3.1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.

3.2. Podane ceny są cenami brutto.

3.3. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie z tym zastrzeżeniem, iż cena, którą Klient zaakceptował, składając zamówienie, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży.

4. Promocje

4.1. Sprzedawca może czasowo organizować akcje promocyjne rozumiane jako oferowanie sprzedaży produktów na warunkach korzystniejszych niż standardowe.

4.2. Promocje obowiązujące w sklepie nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

II. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1.Złożenie zamówienia

1.1. Złożenie zamówienia jest możliwe drogą internetową za pośrednictwem formularza zamówienia.

1.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kwiaciarnią Magia Kwiatów umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

1.3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Kwiaciarnia Magia Kwiatów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy

2.1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Magia Kwiatów przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 10 dnia, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Nie dotyczy produktów wymienionych w pkt. 2.7. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres www.kwiaciarniainternetowaslask.pl

2.2. W przypadku odstąpienia w ww. terminie od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Kwiaciarnia Magia Kwiatów, ul. Wschodnia 20, 41-503 Chorzów.

2.4. W oświadczeniu Klient powinien podać numer rachunku, na który Sprzedawca zwróci cenę sprzedaży produktu.

2.5. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

2.6. Sprzedawca zwrot produktu poświadcza na piśmie.

2.7. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Kwiaciarnia Magia Kwiatów przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. (bukiety- kwiaty cięte)

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w kwiaciarni internetowej Kwiaciarnia Magia Kwiatów jest wyłączone dla towarów takich, jak bukiety i kompozycje kwiatowe.

III. Realizacja zamówień, zmiana, wycofanie zamówienia

1. Miejsce i czas realizacji zamówienia

1.1. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są standardowo na terenie województwa śląskiego.

1.2. Realizacja zamówień zagranicznych oraz poza województwem jest możliwa w indywidualnych przypadkach i wymaga osobnych ustaleń pomiędzy Sklepem a Klientem.

1.3. Zamówienia opłacone przelewem, e-przelewem lub kartą kredytową są realizowane w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania kwoty zamówienia na rachunku Sklepu.

1.4. Przyjmowanie zamówień następuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00. Zamówienia złożone po godz. 15:00 są realizowane następnego dnia roboczego i realizowane w zależności od wybranej formy płatności. W soboty zamówienia przyjmowane są w godzinach od 7:00 do 12:00 Zamówienia złożone po godz. 12:00 są realizowane w najbliższy dzień roboczy. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 18:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.

2. Zmiana zamówienia

2.1. Wymienione w pkt. 1.4 i 1.3 rozdz. III terminy realizacji zamówień dotyczą towarów aktualnie dostępnych w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja zamówień dotyczących produktów aktualnie niedostępnych w magazynie może przekroczyć ww. terminy.

2.2. W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. Jeśli w ciągu dwóch dni roboczych od daty powiadomienia, nie odstąpi od zamówienia, Sprzedawca przyjmie, że Klient zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

2.3. Zmiany w złożonym zamówieniu są dopuszczalne do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.4. Do tego momentu Klient ma także możliwość wycofania swojego zamówienia.

IV. Formy przesyłki, formy płatności

1. Formy przesyłki zamówienia

1.1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z następujących form przesyłki zamówienia:

  • dowóz przez pracownika Kwiaciarni Magia Kwiatów zgodnie z cennikiem.
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • odbiór osobisty będzie możliwy w sklepie Kwiaciarnia Magia Kwiatów ul. Wschodnia 20, 41-503 Chorzów.

1.2. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy dostarczenia zamówienia.

1.3. Całkowity koszt przesyłki produktów do Klienta jest każdorazowo wskazywany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Formy płatności

2.1. Kwiaciarnia Magia Kwiatów umożliwia skorzystanie z następujących form płatności:

  • Płatność przelewem na rachunek Sklepu Magia Kwiatów Ilona Miler BZ WBK S.A. 33 1090 2024 0000 0001 0931 1300 : w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia.
  • Płatność kartą kredytową lub e-Przelewem za pośrednictwem funkcjonalności wskazanych w Sklepie.

2.2. Płatność przelewem na konto sklepu powinna wpłynąć w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

V. Dowody zakupu oraz potwierdzenia umowy sprzedaży

1. Każdy Klient Kwiaciarni Magia Kwiatów otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu lub – na życzenie – faktury VAT.

2. Klienci, którzy chcą otrzymać fakturę VAT, powinni zaznaczyć ten fakt w momencie składania zamówienia, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz podając wszystkie wymagane dane.

VI. Uszkodzenia przesyłek

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by zamówiony towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas realizacji dostawy, jednakże Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w momencie odbioru przesyłki.

2. Jeżeli opakowanie przesyłki ma znamiona uszkodzenia (zniszczenie opakowania, zgniecenie, zerwanie taśm zabezpieczających) lub posiada ślady wskazujące na możliwość jego otwarcia podczas transportu, klient nie powinien odbierać przesyłki, lecz sporządzić w obecności doręczyciela protokół szkody oraz zawiadomić Sklep o tym fakcie. W przeciwnym wypadku Sprzedawca uzna, że produkt został doręczony w przesyłce niewadliwej.

3. Niesprawdzenie przesyłki przy odbiorze skutkuje nieuwzględnieniem przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki lub kradzieży całości lub części przesyłanych produktów.

4. Przyjęcie przez Klienta przesyłki pomimo jej widocznego uszkodzenia powoduje, że nie będzie on mógł skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi i gwarancji w sytuacji, gdy uszkodzenie przesyłki spowodowało powstanie mechanicznych uszkodzeń produktu.

VII. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji z tytułu wad Produktu przysługuje klientowi w ciągu 1 roku od daty zakupu Produktu.

2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenia do wniosku reklamacyjnego wadliwego produktu wraz z pisemnym opisem wady oraz przedstawienie kserokopii dowodu zakupu produktu. Wzór wniosku reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

3. Klient będący osobą fizyczną, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 2 miesięcy od jej stwierdzenia.

4. Dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy następuje na koszt Klienta.

5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Klienta.

6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zgłoszone wady wynikają z winy Sprzedawcy, Produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.

7. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszone wady wynikają z winy Klienta (na skutek nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Produktu) reklamacja nie będzie uwzględniona. Produkt będzie odesłany na życzenie klienta na jego koszt.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, wszelkie oświadczenia, zgłoszenia reklamacyjne i inne skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie w dniu opublikowania.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.